Központ:

1112 Karancs u. 1.

 

Kereskedelmi telep:

1097 Kén u. 8.

Telefonszám: +36 1 215 04 80
 
   
E-mail: chemiplast@t-online.hu
cosmetics@chemiplast.hu

Általános Szállítási Feltételek

VEVŐ és Chemiplast Kft., továbbiakban SZÁLLÍTÓ között létrejött szállítási és együttműködési szerződés hiányában SZÁLLÍTÓ az alábbi Általános Szállítási Feltételekkel szállít VEVŐ részére:

 1. A VEVŐ a vételárat köteles a megállapodás szerinti határidőre a SZÁLLÍTÓ-nak megfizetni. A fizetés napjának az a nap számít, amikor a pénz a SZÁLLÍTÓ számlavezető bankjához beérkezik vagy a SZÁLLÍTÓ pénztárába befizetik.
 2. A SZÁLLÍTÓ az áru ellenértékének teljes kifizetéséig a leszállított áru tulajdonjogát fenntartja még abban az esetben is, ha azt tovább feldolgozásra vásárolták meg.
  1. Bármely kárért, amely a leszállítás időpontjától a vételár teljes kifizetéséig az áru állagában bekövetkezik, a VEVŐ felel.
  2. Amennyiben a VEVŐ az árut harmadik személynek akár tovább feldolgozva vagy feldolgozatlanul tovább adja, és a harmadik személy az ellenértéket megfizette, akkor az így befolyt összegnek az áru ellenértékét kitevő része válik SZÁLLÍTÓ tulajdonává.
  3. Ha a harmadik személynek történő eladásból származó követelés még nem került kiegyenlítésre, akkor a VEVŐ-nek a harmadik fél felé fennálló követelése az egyéb célra el nem vonható fedezete SZÁLLÍTÓ követelésének.
  4. Fizetési késedelem esetén SZÁLLÍTÓ fenntartja jogát a leszállított árunak minden, ellene támasztható igény nélküli visszavételére, és/vagy annak továbbadott részéért befolyt készpénz felvételére, és/vagy a c. pont alatti követelés közvetlen érvényesítésére. A visszaszállítás fizetési késedelem esetén SZÁLLÍTÓ joga és VEVŐ költsége.
 3. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a késedelem első napjától késedelmi kamatot köteles fizetni. Eltérő megállapodás hiányában annak mértéke a mindenkori törvényben meghatározott mérték, de minimum a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
 4. A VEVŐ köteles valamennyi árut a szállítási határidőben és a megállapodott módon átvenni és kifizetni, amelyekre érvényes megrendelése van, és amelyeket a SZÁLLÍTÓ a megállapodott határidőben és a szerződés szerinti minőségben készre jelentett.
  Ha a SZÁLLÍTÓ a szállítási kötelezettségét csak a vállalt határidőn túl teljesíti, a VEVŐ-nek jogában áll a késedelmes teljesítés miatt kötbért kiszámlázni, melynek mértéke az áru nettó értékének 0,2 %-a minden megkezdett, késedelmes munkanapra. Két hetet meghaladó késedelem esetén a VEVŐ-nek jogában áll a szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbér címén a SZÁLLÍTÓ-t kártérítésre kötelezni, melynek maximális mértéke a megrendelés nettó összértékének 4 %-a.
 5. A SZÁLLÍTÓ raktárnak nyitvatartása és ezzel összefüggően az árukiszolgálás munkanapokon folyamatosan:
  • hétfő-csütörtöki munkarend esetén: 7 óra 30 perctől – 15 óráig,
  • pénteki munkarend esetén: 7 óra 30 perctől – 13 óráig
 6. Reklamációk
  1. VEVŐ a mennyiségi reklamációt az áru átvételekor azonnal köteles bejelenteni. Sértetlen egység rakományon belüli hiány esetén a SZÁLLÍTÓ azonnali, írásbeli értesítése mellett és annak intézkedéséig az áru felhasználását fel kell függeszteni.
  2. Minőségi reklamációval a VEVŐ legkésőbb az áru rendeltetési helyre érkezésétől számított 8 napon belül, írásban élhet, amelyet megküldhet ajánlott levélben, vagy e-mailben is. Ajánlott levélben küldött reklamáció abban az esetben érvényes, amennyiben a SZÁLLÍTÓ 8 napon belül kézhez kapja. 50.000,-Ft nettó érték feletti e-mailben bejelentett reklamációt azonban ajánlott levélben is meg kell ismételni. Ebben az esetben az érvényességi idő az email időpontja szerint vizsgálandó. Minőségi kifogás csak az eredeti csomagolásban, eredeti töltősúlyban lévő termékekkel szemben támasztható. VEVŐ köteles a SZÁLLÍTÓ rendelkezésére bocsátani mindazokat a dokumentumokat, amelyek a reklamáció megalapozottságát alátámasztják.
   Amennyiben a hiba jellegéből adódóan az csak később derül ki (rejtett hiba), úgy észlelése után azonnal, de legkésőbb az áru átvételétől számított 3 hónapon belül jogosult az arra vonatkozó reklamációt a SZÁLLÍTÓ felé bejelenteni.
   A reklamáció rendezéséig VEVŐ köteles a reklamált tételt elkülönítve tárolni a felelős őrzés szabályai szerint, és a módjában álló kárenyhítő intézkedéseket megtenni.
   A reklamáció bejelentésének a fizetési határidőre nincs halasztó hatálya.
   A határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
 7. A reklamáció kivizsgálásának, illetőleg rendezésének módjáról a SZÁLLÍTÓ és a VEVŐ esetenként állapodnak meg. A SZÁLLÍTÓ felelőssége kizárólag az általa szállított áru értékéig terjed, következményes károkért a felelősségét kizárja.
 8. A SZÁLLÍTÓ az általa értékesített egyes anyagokat saját göngyölegeiben bocsátja a VEVŐ rendelkezésére. A göngyölegek elszámolása az alábbiak szerint történhet:
  1. VEVŐ az árut göngyöleggel együtt kívánja megvásárolni, ebben az esetben a göngyöleg az áruval együtt kiszámlázásra kerül.
  2. VEVŐ a göngyöleget kölcsönben elviszi. Ebben az esetben a göngyöleg a SZÁLLÍTÓ tulajdonában marad, azt 30 napon belül VEVŐ köteles változatlan állapotban (sérülésmentesen, tisztán) SZÁLLÍTÓ-nak visszaszállítani. Amennyiben ez nem történik meg, SZÁLLÍTÓ a göngyöleget VEVŐ-nek15 napos fizetési határidővel kiszámlázhatja, s a göngyöleg a számla kifizetésekor átkerül VEVŐ birtokába.
   VEVŐ a visszaszolgáltatott göngyöleg rejtett hibáiért a visszaszállítás napjától számított 3 munkanapig felelősséget vállal.
   A göngyöleg SZÁLLÍTÓ-nak történő visszaszállításnak minősül, amennyiben VEVŐ következő megrendelésénél a kölcsön göngyöleget SZÁLLÍTÓ-nak visszaszolgáltatja és új kölcsön göngyöleget visz el. Ebben az esetben a 30 napos visszaszállítási határidő értelemszerűen újraindul.
   A kölcsönben elvitt göngyöleg(ek)ben kizárólag csak a szállított anyag tárolható, és felirata nem távolítható el.
 9. Felek jogaikat jóhiszeműen gyakorolják és vita esetén elsősorban egymással egyeztetnek. Amennyiben az egyeztetés eredménytelen, akkor a jelen Általános Szállítási Feltételekből származó jogviták rendezésére a Budapesti Ügyvédi Kamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság hatáskörét és kizárólagos illetékességét elismerik, és ezen testület döntését magukra nézve kötelezően elfogadják.

 

2019. szeptember 18.