Központ:

1112 Karancs u. 1.

 

Kereskedelmi telep:

1097 Kén u. 8.

Telefonszám: +36 1 215 04 80
+36 1 216 67 00
  +36 1 456 01 58
Faxszám: +36 1 216 67 01
E-mail: chemiplast@t-online.hu
cosmetics@chemiplast.hu

Általános Szállítási Feltételek

VEVŐ és Chemiplast Kft., továbbiakban SZÁLLÍTÓ között létrejött szállítási és együttműködési szerződés hiányában SZÁLLÍTÓ az alábbi Általános Szállítási Feltételekkel szállít VEVŐ részére:

 1. A VEVŐ a vételárat köteles a megállapodás szerinti határidőre a SZÁLLÍTÓ-nak megfizetni. A fizetés napjának az a nap számít, amikor a pénz a SZÁLLÍTÓ számlavezető bankjához beérkezik vagy a SZÁLLÍTÓ pénztárába befizetik.
 2. A SZÁLLÍTÓ az áru ellenértékének teljes kifizetéséig a leszállított áru tulajdonjogát fenntartja még abban az esetben is, ha azt tovább feldolgozásra vásárolták meg.
  1. Bármely kárért, amely a leszállítás időpontjától a vételár teljes kifizetéséig az áru állagában bekövetkezik, a VEVŐ felel.
  2. Amennyiben a VEVŐ az árut harmadik személynek akár tovább feldolgozva vagy feldolgozatlanul tovább adja, és a harmadik személy az ellenértéket megfizette, akkor az így befolyt összegnek az áru ellenértékét kitevő része válik SZÁLLÍTÓ tulajdonává.
  3. Ha a harmadik személynek történő eladásból származó követelés még nem került kiegyenlítésre, akkor a VEVŐ-nek a harmadik fél felé fennálló követelése az egyéb célra el nem vonható fedezete SZÁLLÍTÓ követelésének.
  4. Fizetési késedelem esetén SZÁLLÍTÓ fenntartja jogát a leszállított árunak minden, ellene támasztható igény nélküli visszavételére, és/vagy annak továbbadott részéért befolyt készpénz felvételére, és/vagy a c. pont alatti követelés közvetlen érvényesítésére. A visszaszállítás fizetési késedelem esetén SZÁLLÍTÓ joga és VEVŐ költsége.
 3. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a késedelem első napjától késedelmi kamatot köteles fizetni. Eltérő megállapodás hiányában annak mértéke a mindenkori törvényben meghatározott mérték, de minimum a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
 4. A VEVŐ köteles valamennyi árut a szállítási határidőben és a megállapodott módon átvenni és kifizetni, amelyekre érvényes megrendelése van, és amelyeket a SZÁLLÍTÓ a megállapodott határidőben és a szerződés szerinti minőségben készre jelentett.
  Ha a SZÁLLÍTÓ a szállítási kötelezettségét csak a vállalt határidőn túl teljesíti, a VEVŐ-nek jogában áll a késedelmes teljesítés miatt kötbért kiszámlázni, melynek mértéke az áru nettó értékének 0,2 %-a minden megkezdett, késedelmes munkanapra. Két hetet meghaladó késedelem esetén a VEVŐ-nek jogában áll a szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbér címén a SZÁLLÍTÓ-t kártérítésre kötelezni, melynek maximális mértéke a megrendelés nettó összértékének 4 %-a.
 5. A SZÁLLÍTÓ raktárnak nyitvatartása és ezzel összefüggően az árukiszolgálás munkanapokon folyamatosan:
  • hétfő-csütörtöki munkarend esetén: 7 óra 30 perctől – 15 óráig,
  • pénteki munkarend esetén: 7 óra 30 perctől – 13 óráig
 6. Reklamációk
  1. VEVŐ a mennyiségi reklamációt az áru átvételekor azonnal köteles bejelenteni. Sértetlen egység rakományon belüli hiány esetén a SZÁLLÍTÓ azonnali, írásbeli értesítése mellett és annak intézkedéséig az áru felhasználását fel kell függeszteni.
  2. Minőségi reklamációval a VEVŐ legkésőbb az áru rendeltetési helyre érkezésétől számított 8 napon belül, írásban élhet, amelyet megküldhet ajánlott levélben, faxon vagy e-mailben is. Ajánlott levélben küldött reklamáció abban az esetben érvényes, amennyiben a SZÁLLÍTÓ 8 napon belül kézhez kapja. 50.000,-Ft nettó érték feletti faxon vagy e-mailben bejelentett reklamációt azonban ajánlott levélben is meg kell ismételni. Ebben az esetben az érvényességi idő a fax illetve az email időpontja szerint vizsgálandó. Minőségi kifogás csak az eredeti csomagolásban, eredeti töltősúlyban lévő termékekkel szemben támasztható. VEVŐ köteles a SZÁLLÍTÓ rendelkezésére bocsátani mindazokat a dokumentumokat, amelyek a reklamáció megalapozottságát alátámasztják.
   Amennyiben a hiba jellegéből adódóan az csak később derül ki (rejtett hiba), úgy észlelése után azonnal, de legkésőbb az áru átvételétől számított 3 hónapon belül jogosult az arra vonatkozó reklamációt a SZÁLLÍTÓ felé bejelenteni.
   A reklamáció rendezéséig VEVŐ köteles a reklamált tételt elkülönítve tárolni a felelős őrzés szabályai szerint, és a módjában álló kárenyhítő intézkedéseket megtenni.
   A reklamáció bejelentésének a fizetési határidőre nincs halasztó hatálya.
   A határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
 7. A reklamáció kivizsgálásának, illetőleg rendezésének módjáról a SZÁLLÍTÓ és a VEVŐ esetenként állapodnak meg. A SZÁLLÍTÓ felelőssége kizárólag az általa szállított áru értékéig terjed, következményes károkért a felelősségét kizárja.
 8. A SZÁLLÍTÓ az általa értékesített egyes anyagokat saját göngyölegeiben bocsátja a VEVŐ rendelkezésére. A göngyölegek elszámolása az alábbiak szerint történhet:
  1. VEVŐ az árut göngyöleggel együtt kívánja megvásárolni, ebben az esetben a göngyöleg az áruval együtt kiszámlázásra kerül.
  2. VEVŐ a göngyöleget kölcsönben elviszi. Ebben az esetben a göngyöleg a SZÁLLÍTÓ tulajdonában marad, azt 30 napon belül VEVŐ köteles változatlan állapotban (sérülésmentesen, tisztán) SZÁLLÍTÓ-nak visszaszállítani. Amennyiben ez nem történik meg, SZÁLLÍTÓ a göngyöleget VEVŐ-nek15 napos fizetési határidővel kiszámlázhatja, s a göngyöleg a számla kifizetésekor átkerül VEVŐ birtokába.
   VEVŐ a visszaszolgáltatott göngyöleg rejtett hibáiért a visszaszállítás napjától számított 3 munkanapig felelősséget vállal.
   A göngyöleg SZÁLLÍTÓ-nak történő visszaszállításnak minősül, amennyiben VEVŐ következő megrendelésénél a kölcsön göngyöleget SZÁLLÍTÓ-nak visszaszolgáltatja és új kölcsön göngyöleget visz el. Ebben az esetben a 30 napos visszaszállítási határidő értelemszerűen újraindul.
   A kölcsönben elvitt göngyöleg(ek)ben kizárólag csak a szállított anyag tárolható, és felirata nem távolítható el.
 9. Felek jogaikat jóhiszeműen gyakorolják és vita esetén elsősorban egymással egyeztetnek. Amennyiben az egyeztetés eredménytelen, akkor a jelen Általános Szállítási Feltételekből származó jogviták rendezésére a Budapesti Ügyvédi Kamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság hatáskörét és kizárólagos illetékességét elismerik, és ezen testület döntését magukra nézve kötelezően elfogadják.

 

2013. március 21.